PDA

View Full Version : Hidden Leaf Chuunin


 1. [Leaf Chuunin] - Saitsuki Yori
 2. Nara Hitomi - Leaf Chuunin
 3. [TKO] - Aburame Tetsumi
 4. |Konohagakure| - Akimichi Iwao
 5. [Leaf Chuunin] Aramaki Tenzan
 6. Yamakazi Ritsuke [Leaf Chuunin]
 7. Itsuki Hana
 8. [Leaf Chuunin] Inuzuka Taiichi
 9. [Leaf Chuunin] Akimichi Hamada
 10. [Leaf Chuunin] Kibagami Shouryuu
 11. [Leaf Chuunin] Sarutobu Jin
 12. [Leaf Chuunin]Hanarabi Takeo
 13. Leaf Chuunin Hishiro Sato
 14. Leaf Chunnin - Toudu Naoya
 15. Hakashi Taiyou
 16. Matsuruki Hikaru [Leaf Chuunin]
 17. [Seishou] Shimizu Ayumi
 18. [Seishou] Akakawa Kazunari
 19. [Leaf Chuunin] Kouryou Kurisu
 20. [HADA Leaf Chuunin] Hyuuga Kannon
 21. Asaka Enju / Leaf Chuunin
 22. Sanada Raiden—Leaf Chuunin
 23. [Leaf] Rintaro Musaka
 24. Muramoto Tatsuo (Leaf // Chuunin)
 25. [Leaf Chuunin] Nokoribi Enshoku
 26. Aburame Cho-Leaf Chuunin
 27. [Leaf Chuunin] Sanada Ema