PDA

View Full Version : Hidden Sand Genin


  1. [KAZE] Renchishin Ume
  2. Yasuhiro Isamu - SUNA
  3. [Spartoi] Ishikawa Eiko
  4. [Spartoi] Renchishin Takai
  5. [Spartoi] Arechihana Rika
  6. [Spartoi] - Kaihoukan Saijikisha Yuudai
  7. [Spartoi] Obama Hiryo
  8. [Spartoi]Arechihana Sasori
  9. Kaihoukan Sei Tento{KAZE}