PDA

View Full Version : Hidden Sand Genin


 1. [HARI] Ienari Tomoko
 2. [KAZE] Renchishin Ume
 3. Yasuhiro Isamu - SUNA
 4. [HARI] Ikoma Senzo
 5. [Spartoi] Ishikawa Eiko
 6. [Spartoi] - Ogiwara Etsuya
 7. [Spartoi] - Kinsha of Dust
 8. [Spartoi] Renchishin Takai
 9. [Spartoi] Kyuukai Aikiko
 10. [Spartoi] Arechihana Rika
 11. [Spartoi] - Kaihoukan Saijikisha Yuudai
 12. [Spartoi] Obama Hiryo
 13. [Spartoi]Arechihana Sasori
 14. [KAZE] Yamasato Yodo
 15. [Sand Genin: KAZE] Uehara Tamon
 16. Kaihoukan Sei Tento{KAZE}