PDA

View Full Version : Hidden Sand Chuunin


 1. Nozara Emi - [KAZE]
 2. Jun Kin - HARI
 3. Yotarou Ouji, SUNA Chuunin
 4. SUNA Sand Chuunin: Sawamatsu Motonubu
 5. Sand Chuunin - Shikuku Osuushi [SUNA]
 6. Mukuro Koga [SUNA]
 7. [KAZE] Tsuriau Rina
 8. [KAZE] Len Sosu
 9. [KAZE] Watanabe Hideyoshi
 10. [HARI] Murata Keiichi
 11. [Sand Adv. Chuunin] Hitome Fujikura