PDA

View Full Version : Hidden Grass Chuunin


 1. Kiyomizu Shusui - MOED Hunter-nin
 2. Maseika Naro - KISEO Detective
 3. Sakuragi Takeshi - KSHD Field Doctor
 4. Gun Sen'un - KISEO
 5. Hanamura Saku - MOED
 6. Maseika Hitoshi - MOED
 7. Yamamori "Usagi" Tsukiko - KSHD
 8. Oono Katsumi - MOED
 9. Ishikawa Nobuo - MOED
 10. Shinshi Gemmei - MOED
 11. Shinshi Tsuneo - KISEO
 12. Date Tomoya - KISEO Detective
 13. Shinshi Junichi - KSHD
 14. Ite Shinda-me - MOED Hunter
 15. Hinku Hiroshi - KISEO
 16. Kudo Hiruzen - MOED EI
 17. Akagawa Ryuunosuke - Akagawa's Brewmaster
 18. Taka Tao - KSHD
 19. Jorogumo Shiori - KISEO Officer
 20. Grass Chunin Tanaka Rio
 21. [Grass Chuunin] Hiritsuki Ton