PDA

View Full Version : Mist Jutsu


  1. Jouki Mizu (Steam Water) Ninjutsu List
  2. Hidden Mist Genjutsu
  3. Koketsu Kenbu (Jaws of Death Sword Dance)
  4. Hidden Mist Ninjutsu
  5. Sanshi no Mizu (Water of Deep Reflection)
  6. Swordfish Humming
  7. Hoshou no Buki
  8. Nankai no Kazoku Swaps