PDA

View Full Version : Mist Jutsu


  1. Hidden Mist Genjutsu
  2. Koketsu Kenbu (Jaws of Death Sword Dance)
  3. Sanshi no Mizu (Water of Deep Reflection)
  4. Swordfish Humming
  5. Hoshou no Buki
  6. Nankai no Kazoku Swaps
  7. Hidden Mist Ninjutsu