PDA

View Full Version : Rain Jutsu


  1. Genjutsu no Amegakure
  2. Taijutsu no Amegakure: Aiaigasa
  3. Ninjutsu no Amegakure: Kuro Suiton
  4. Ninjutsu no Amegakure: Shirou Suiton
  5. Taijutsu no Amegakure: Komodo Kamisori-ken
  6. Ninjutsu no Amegakure: Hijutsu
  7. Kuchiyose no Amegakure: Genjutsu Sloths
  8. Kuchiyose no Amegakure: Ninjutsu Rats
  9. Kuchiyose no Amegakure: Taijutsu Komodo